Regulamin

 

REGULAMIN GALERII FOTOGRAFICZNEJ : 'PHOTOGALLERY ARTSEPIA BY KZYSZTOF SWED'

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prac fotograficznych , których autorem jest Kzysztof Swęd przez podmiot będący jego własnością Modular-Tech Krzysztof Swęd z siedzibą w Radomiu Polska NIP PL7961011244 za pośrednictwem własnej Internetowej Galerii Fotograficznej pod nazwą 'PhotoGallery Artsepia by Krzysztof Swed' w domenie własnej www.artsepia.com , www.artsepia.com.pl zwanej dalej: PhotoGallery Artsepia oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych realizowanych przez PhotoGallery Artsepia . Jedynym właścicielem firmy jak i logo artystycznego Artsepia jest Krzysztof Swęd ,

§ 1

Podstawowe Określenia użyte w niniejszym Regulaminie :

 1. Dni robocze : dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,a wynikających z ustawodawstwa polskiego .

 2. Dostawa : czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez 'Photo Gallery Artsepia', za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca : podmiot, z którym współpracuje 'Photo Gallery Artsepia' w zakresie dokonywania Dostawy towarów:

   1. Firma kurierska ( DPD )

   2. Poczta Polska

Pozostałe Oznaczenia :

 1. Hasło : ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w 'Photo Gallery Artsepia', wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w 'Photo Gallery Artsepia'

 2. Klient : podmiot, na rzecz , którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub , z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

 3. Konsument : osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto Klienta : to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 5. Login : indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w 'Photo Gallery Artsepia'. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 6. Przedsiębiorca : osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowej i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta : to osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Regulamin : to niniejszy regulamin.

 9. Rejestracja : czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności 'Photo Gallery Artsepia'

 10. Sprzedawca to Krzysztof Swęd prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Modular-Tech Krzysztof Swęd z siedzibą w Radomiu, NIP: PL7961011244,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: artsepia@wp.pl, będącego jednocześnie właścicielem 'Photo Gallery Artsepia' .

 11. Strona Internetowa : ' Photo Gallery Artsepia' ; strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sprzedaż , czyli domena www.artsepia.com , www.artsepia.com.pl

 12. Towar : produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem 'Photo Gallery Artsepia', mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży w postaci fotografii na dowolnych nośnikach takich jak papier , szkło, metal itp. , których twórcą z wszelkimi prawami autorskimi pozostaje Krzysztof Swęd . Logo artystyczne 'Artsepia'. Prawa autorskie nie podlegają sprzedaży .

 13. Trwały nośnik: trwały sposób przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Klienta i do (lub) Sprzedawcy, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 14. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2

Zasady Korzystania z Internetowej Galerii Fotograficznej Artsepia

 1. Wszelkie prawa do 'Photo Gallery Artsepia', w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej , a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Galerii Fotograficznej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca stosuje pliki "cookies", ( Polityka Cookies ) .

 3. W celu złożenia zamówienia w 'Photo Gallery Artsepia' za pośrednictwem Strony Internetowej' Photo Gallery Artsepia' oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej 'Photo Gallery Artsepia', konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta 'Photo Gallery Artsepia', Strony Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Sprzedawcy i osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3

Rejestracja do 'Photogallery Artsepia'

 1. W celu założenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w 'Photo Gallery Artsepia'.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Może wystąpić konieczność zwrotnego potwierdzenia Rejestracji poprzez podany w informacji link potwierdzający i kończący proces rejestracji .

§4

Składanie Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia 'nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w internetowej 'Photo Gallery Artsepia' za pośrednictwem Strony Internetowej' Photo Gallery Artsepia' przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Pierwszą czynnością jaką Klient 'Photo Gallery Artsepia' powinien podjąć jest właściwe wybranie języka powiązanego ze strefą dostawy i waluty wybierając widniejącą na stronie opcje wyboru dodatkowo oznaczone flagami :

  1. polski / Polska – waluta ( PLN ) zakupy w złotych na terenie Polski

  2. angielski / Wielka Brytania waluta ( € ) ( Unia Europejska ,Wielka Brytania,Norwegia,Szwajcaria )

  3. angielski /Stany Zjednoczone waluta ( $ ) ( Stany Zjednoczone Ameryki , Kanada , Australia , Nowa Zelandia , Japonia )

  4. Uwaga . 'Photo Gallery Artsepia' nie odpowiada za realizację dostaw do poszczególnych krajów oraz terminy realizacji . Z uwagi na ogólnoświatową pandemię COVID. Sytuacja może się stale zmieniać . Dlatego na bieżąco będą podejmowane odpowiednie rozwiązania .

Kolejne Kroki :

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej 'Photo Gallery Artsepia', kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia'. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' przycisk realizacji zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 2. Podczas składania zamówienia Klient informowany jest również o ewentualnie posiadanych punktach lojalnościowych lub o rabatach uzyskanych z poprzednich zamówień bądź o możliwości wykorzystania kuponów promocyjnych / patrz. Program Lojalnościowy §5 /

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z linkiem dodatkowego zwrotnego potwierdzenia przez klienta .

 5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§5

Program Lojalnościowy 'Photo Gallery Artsepia'

Punkty Lojalnościowe/Rabaty :

 1. 'Photo Gallery Artsepia' dla każdego nowego klienta , który zarejestrował się w 'Photo Gallery Artsepia' wprowadza jednorazowy rabat procentowy na zakupy w 'Photo Gallery Artsepia' w wysokości 5 % na kwotę zamówienia realizowanego z koszyka dla wszystkich Towarów. Rabat liczony od kwoty brutto z wyłączeniem kosztów dostawy jeśli takie występują.

 2. 'Photo Gallery Artsepia' może wprowadzić ograniczenie w nadawaniu rabatu z §5 pkt. 1 w przypadku stwierdzenia celowego działania Klienta dla uzyskania punktów poprzez wielokrotną rejestrację w tym : rejestrację ,wyrejestrowanie , ponowną rejestrację w 'Photo Gallery Artsepia'.

 3. 'Photo Gallery Artsepia' może prowadzić kampanie lojalnościowe w postaci nadawania punktów w zależności od wysokości zakupów w następujący sposób :

  1. 1 pkt. Oznacza każde pełne 100 zł ( pln ) , które może zostać przeliczone na walutę zakupu zgodnie z obowiązującym kursem walut Narodowego Banku Polskiego w dniu zakupu .

   Czyli ; Jeżeli klient wyda 90 zł ( pln ) nie uzyska żadnego punktu , jeśli wyda np. kwotę 460 uzyska 4 punkty.

   Punkty gromadzone są tylko na kontach zarejestrowanych Klientów 'Photo Gallery Artsepia' .

  2. Punkty są dopisywane po realizacji zamówienia z odpowiednią informacją na koncie indywidualnym Klienta 'Photo Gallery Artsepia' jak również w e-mailu do niego skierowanym .

  3. Za wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera dopisywany jest jednorazowo 1 pkt.

  4. Punkty są odejmowane w przypadku reklamacji lub zwrotu w wysokości wynikającej z wartości zamówienia , a przyznane zgodnie z §5 pkt. 3 podpunkt d) .

  5. Zamiana punktów na rabaty następuje po osiągnięciu przez Klienta 'Photo Gallery Artsepia' . następujących progów punktowych :

    1. 2 % rabatu od 5 zgromadzonych punktów ( pierwszy próg )

    2. 5 % rabatu od 10 zgromadzonych punktów

    3. 10 % rabatu od 20 zgromadzonych punktów

    4. 12 % rabatu od 30 zgromadzonych punktów

    5. 15 % rabatu od 50 zgromadzonych punktów ( ostatni próg )

Kupony Lojalnościowe :

 1. 'Photo Gallery Artsepia' może wprowadzić również kupony lojalnościowe wrażone w kwotach lub procentach obwiązujące w danych okresach np. pomiędzy 15 a 20 dniem danego miesiąca , danego roku . Klient wprowadzając posiadany kupon otrzyma rabat w postaci procentowej od kwoty zamówienia lub kwotowej odejmowanej od kwoty zamówienia .

 2. Szczegółowe informacje o kuponach mogą być przekazywane poprzez Facebook , Instagram i strony internetowe administrowane przez 'Photo Gallery Artsepia' np. w Newsletterze .

 3. Kupony mogą być również przyznawane za określone działania Klienta np. za propagowanie stron 'Photo Gallery Artsepia' w sieci społecznościowej , propagowanie profili społecznościowych administrowanych przez Sprzedawcę .

§6

Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 2. Klient będzie poinformowany o ewentualnych kosztach dodatkowych przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 3. Podstawową walutą wyceny towarów Galerii Fotograficznej jest € ( Euro ) ,a wg jego aktualnego kursu NBP w złotych polskich zł ( PLN ) .

 4. Płatność za wybrany towar powinna zostać uregulowana w terminie 3 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia

 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew tradycyjny

  2. za pobraniem ( poczta polska )

 6. Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia). ( Dotyczy tylko Klientów z Polski )

 7. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Galerii o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 pkt ( 4 ) Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§7

Koszty Celne i podatkowe w kraju Klienta na Towary zakupione w PhotoGallery Artsepia

 1. Uwaga !!! PhotoGallery Artsepia nie pokrywa ewentualnych kosztów celnych, podatkowych,innych występujących w kraju przeznaczenia Dostawy wskazanego przez Klienta .

 2. Wszelkie opłaty celne występujące na terenie kraju Klienta pokrywa on sam bez obciążania nimi PhtotGallery Artsepia w wysokości zgodnej z obowiązującymi w danym kraju przepisami celnymi , podatkowym i prawnymi .

§8

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę do Polski i krajów : Unii Europejskiej , Wielkiej Brytanii, Norwegii,Szwajcarii Kanady , USA , Australii , Nowej Zelandii ,a także innych po wcześniejszym uzgodnieniu formy i kosztów Dostawy .

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do podjęcia dostawy .

 4. Termin Dostawy zależny jest od Dostawcy . Sprzedawca dokłada wszelkich starań by był jak najkrótszy

 5. Sprzedawca prześle Klientowi informację o numerze przesyłki w celu jego monitorowania u Dostawcy .

 6. Termin podjęcia dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej 'Photo Gallery Artsepia' liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. Z zastrzeżeniem , że wysyłka za pobraniem zrealizowana może być jedynie na terytorium Polski .

 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon ( fakturę) ,albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 11. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

§9

Rękojmia

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

   2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy pokrywając koszt dostawy .

   3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 18 mcy od wydania Towaru Klientowi.

   4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

   5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§10

Reklamacje

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres artsepia@wp.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte 12 miesięczną gwarancją udzieloną przez Autora Fotografii .

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§12

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: artsepia@wp.pl

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, włączając koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru .

 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na koszt własny ,na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

 9. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§13

Usługi wolne od opłat

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 2. Formularz kontaktowy

 3. Prowadzenie Konta Klienta.

 4. Newsletter

 5. Usługi wskazane w §13 pkt. są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 7. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi odpowiedniego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§15

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§16

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie i Sąd właściwy siedzibie Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 5. Otwarcie PhotoGallery Artsepia dla Klientów od 12.04.2021 r.

 6. Towary widoczne w PhotoGallery Artsepia przed 12.04.2021 r. są wystawione jedynie poglądowo .

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji

 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl